Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η καρδιά είναι ένα μυώδες όργανο που αποτελείται από τέσσερις κοιλότητες και βρίσκεται  πίσω και αριστερά από το στέρνο.

Η κύρια λειτουργία της είναι να προωθεί οξυγονωμένο αίμα σε όλο το σώμα. Σε ηρεμία προωθεί 16 λίτρα το λεπτό και σε άσκηση το ποσό αυτό δεκαπλασιάζεται.

Το αίμα εισέρχεται στις δεξιές κοιλότητες αφού έχει μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες σε όλους τους ιστούς. Από τις δεξιές κοιλότητες το αίμα προωθείται στους πνεύμονες όπου αποβάλλεται το διοξείδιο του άνθρακα και εμπλουτίζεται με οξυγόνο.

Οι αριστερές κοιλότητες παραλαμβάνουν το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες. Η δεύτερη κοιλότητα της αριστερής πλευράς που ονομάζεται αριστερή κοιλία συσπάται και προωθεί το αίμα σε όλο το σώμα.

Η σύσπαση της αριστερής κοιλίας επαναλαμβάνεται 60-100 φορές κάθε λεπτό και γίνεται αντιληπτό με τον σφυγμό στο χέρι.

Υπάρχουν τέσσερις βαλβίδες στη καρδιά. Η τριγλώχινα και η πνευμονική στην δεξιά πλευρά και η μιτροειδής και αορτική στην αριστερή. Ο ρόλος τους είναι να επιτρέπουν την διέλευση του αίματος προς μία μόνο κατεύθυνση.

Όπως όλα τα όργανα του σώματος η καρδιά χρειάζεται οξυγονωμένο αίμα για να επιτελέσει τη λειτουργία της. Αυτό παρέχεται από ένα δίκτυο αγγείων που ονομάζονται στεφανιαία αγγεία.

Τα στεφανιαία αγγεία είναι τα αγγεία που τρέφουν την καρδιά. Τα δύο κύρια στεφανιαία αγγεία, η δεξιά και η αριστερή στεφανιαία αρτηρία βρίσκονται στην επιφάνεια της καρδιάς και δίνουν μικρότερους κλάδους σε κάθε σημείο του καρδιακού μυός.

Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία και οι κλάδοι της μεταφέρουν αίμα στο πρόσθιο και το οπίσθιο τοίχωμα της δεξιάς πλευράς της καρδιάς (δεξιά κοιλία) καθώς και το κατώτερο τοίχωμα της αριστερής πλευράς (αριστερή κοιλία). Η αριστερή στεφανιαία αρτηρία χωρίζεται σε δύο μεγάλους κλάδους.

Ο ένας λέγεται πρόσθιος κατιών κλάδος και τρέφει το πρόσθιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας και ο άλλος περισπωμένη αρτηρία που διατρέχει το αριστερό πλάγιο τοίχωμα και κατευθύνεται στο πίσω μέρος της καρδιάς.

Όλο το ανθρώπινο σώμα εξαρτάται από την λειτουργία του οργάνου αυτού. Βλάβες στις βαλβίδες και στα στεφανιαία αγγεία προκαλούν περιορισμό στη λειτουργικότητα της καρδιάς.