Μετά από λιποθυμικό επεισόδιο διαγνώσθηκε περικαρδίτιδα και διάταση ανιούσης αορτής. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε διαχωρισμός και συγκεκαλυμμένη ρήξη. Έγινε αντικατάσταση ανιούσης αορτής.